کۆچێکی ناواده بوو گه وره م

کۆچێکی ناواده بوو گه وره م

..

نوسينى : هه ژار ناميق

مامه گيان ئێمه له چاوه ڕوانی گه ڕانه وه یهیوا و ئۆمێد بووین، ئێمه چاوه ڕوانی قسهحه کیمانه کانی جه نابت بووین، ئێمه چاوهڕوانی ئه وه بووین تۆ بێت و ئه و گێژاوه یبۆمان گیراوه ته وه تۆ ده ربازمان بکه یت،مامه گيان ئێمه چاوه ڕوانی نوکته و قسهخۆشه کانی تۆ بووین، مامه گيان ئه ینازانیت دوای تۆ چی ڕوویداوه؟! ئه ی نازانیدوای تۆ ئه وانه ی له حزوری تۆ شه رمیان دهکرد سه ریان هه ڵبڕن ئێستا ده یانه وێتزگمان هه ڵدڕن؟! ئه ی مامه گيان ئه وه دهزانیت دوای وه فاتی تۆ سیاسه ت ماناینامێنێت؟! ئاخر مامه گيان ئێمه چاوه ڕوانیگه ڕانه وه ی تۆ بووین، چاوه ڕوانی ئه وهبووین ناوماڵی کورد ڕێکبخه یته وه ئاخرمامه گيان نازانم ده زانیت یا خود نا ئێستاهه ڤاڵ و هاوڕێکانیش پێکه وه ناسازێن،ئێمه سه رگه ردان بووین چه تره که ی تۆ نهیده هێشت ئێمه ته ڕببین،

نه یده هێشت تینی گه رمی خۆربمانسوتێنێت به ڵام ئێستا سه رتاپای گیانمانسووتاوه و ته ڕبووه، بگه ڕێره وه به خۆت وگۆچانه که ت هه ندێکیان پێویستیان بهئامۆژگاریه و هه ندێکیان سزاو ههندێکیشیان لێدان، تۆ بگه ڕێره وه شته کانتێکچوون!؟ ئاخر ئێستا شیعه کانی دوێنێ کهتۆ ئه تپاراستن ئێستا دژمان

وه ستاون، له دوای تۆ قووت و مووچه یهاوڵاتیان بڕاوه له دوای تۆ ده یان ڕێکخراویتیرۆریستی و قێزه ون دروست بووه له دوایتۆ جۆگه له ی خوێن هه ستاوه، تخوا گه ورهم بیرت ئه که ين !؟  بگه ڕێره وه شاخه کانیکوردستان، ده شت و دۆڵه کانی کوردستان،ئاسمان و زه وی، منداڵی ساواو گه وره و پیرهه مووان چاوه ڕوانتین، ده بگه ڕێره وه گهوره م تخوا چیتر با ئێمه ش سزا نه چێژین وسزا نه درێن، ئای گه وره م سکم پڕه له قسهوه ک مناڵێکی ساوا ئه مه وێت هه موو،ووشه کان ده رببڕم به ڵام ناتوانم نا نا، مامهگیان بگه ڕێره وه هه ڤاڵه کانت به ڵێنیانداوه له

سه ر ئه وبه ڵێنه ى که به تۆیان دابوو

به رده وام بن و به ڵێن دووپات بکه نه وه وچه پکه گوڵه که ی تۆ بگرنه وه ده ست و بهڵێنی نه سره وتن تا سه رکه وتن بهۆننه وه،مامه گیان تۆ فێرت کردین بۆ ئازادی بجهنگین، بۆ سه ربه ستی خاک تێبکۆشین، مامهگیان تۆ ئێمه فێر کرد نابێت میله ت برسیبکه ین ئه بێت سواڵ بکه ین بۆ ئه وه ی میلهته که مان تێر بکه ین، مامه گیان ئایا دهزانیت دوای تۆ ده یان و سه دان ملیۆنێریسیاسی په یدا بوون، ده زانیت مافیاسیاسیهکان په یدا بوون ده زانیت دوای ڕۆشتنی تۆنه زانه کان بوون به زانا ، لێنه وه شاوه کانبون به شایسته وه لێهاتوو ده زانیت مامهگیان دوای  تۆ ده یان حیزبۆچکه وسیاسۆچکه دروست بوون !؟ئای مامه گیانچی بڵێم باسی کامه که لێن بکه م دوای تۆباسی کامه نه هامه تی و ده رده سه ری وچه رمه سه ری کورد بکه م گه وره م ههرئێمه ی یه کێتی وّکورد نا به ڵکو سیاسيهکانی عه ره ب و تورک و فارس بیرت ئه کهن، هاوپه یمانه کانت له

ئه مریکاوڕۆژئاوا بیرت ئه که ن، دڵم پڕه مامهگیان چی بنوسم ئاخر قه ڵه مه که ج و کولهکه ی من چۆن ده توانێت وه سفی

مه زنی و زانایی و لێهاتوويی و حه کیمی تۆبکات  ناتوانم مامه گیان مامه

پـــەیـــوەنــدیــدار